Thai | English
  ข่าวกิจกรรม
ผังเมือง เรื่องของเรา
ผังเมืองเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเมืองทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ทั้งนี้เพราะผังเมืองไม่ได้เป็นเพียงการจัดระเบียบพื้นที่เท่านั้น แต่ผังเมืองคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ประชาชนในพื้นที่สามารถอยู่ในเขตพื้นที่ของตนได้อย่างมีความสุข แต่อย่างไรก็ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจอาจทำให้ความสุขของชุมชนถูกบดบังด้วยมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความสุขของชุมชนถูกละเลยไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ (อนุพจน์ พนาพรศิริกุล,มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)

สุรินทร์ เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่กำลังมีการปรับปรุงผังเมือง  โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์  ได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2556 ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในที่ดินประเภทชุมชน ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม และการแก้ไขบัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2556 โดยอยู่ในขั้นตอนให้ประชาชนเกี่ยวข้อง ตรวจดูตามสถานที่ราชการที่ติดประกาศ และยื่นคำร้องขอแก้ไขภายใน 90 วันระหว่างวันที่10 กันยายน –8 ธันวาคม 2558 นี้

คณะทำงานพลังพลเมืองจัดการตนเอง ได้จัดเวทีพลังพลเมืองจัดการตนเองครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอข้อมูลสถานการณ์นโยบายเรื่องการปรับผังเมืองในระดับชาติและระดับจังหวัด  เกิดการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อเรื่องการปรับผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ และเกิดแนวทางในการขับเคลื่อนเรื่องผังเมืองบนฐานประโยชน์ของพลเมืองจังหวัดสุรินทร์นั้น  โดยวิทยากรให้ความรู้จากสำนักงานผังเมืองสุรินทร์และนักผังเมืองอิสระ คือ

นายโกมล  จำนงผล นักวิเคราะห์ผังเมือง สำนักงานผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้อธิบายถึงการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ 2556  ซึ่งมีการแก้ไขสาระสำคัญ ดังนี้
    ข้อ 8 ที่ดินประเภทชุมชน
    ข้อ 9 ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
    ข้อ 10 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

ตัวอย่างการแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์  เช่น 
ข้อ 11 ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม เดิมเขียนไว้ว่า “ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปลอดสารพิษหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมปลอดสารพิษ การเพาะปลูกพืชปลอดสารพิษ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ไม่มีผลกระทบต่อแหล่งน้ำ การวิเคราะห์วิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร การอยู่อาศัย สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น”  ให้แก้ไขเป็น

“ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การเพาะปลูกพืช  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ไม่มีผลกระทบต่อแหล่งน้ำ การวิเคราะห์วิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร การอยู่อาศัย สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น” โดยตัดคำว่า “ปลอดสารพิษ”ออกไป   
    
นางภารนี  สวัสดิรักษ์ นักผังเมืองอิสระ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องผังเมืองและชี้ให้เห็นถึงสาเหตุการแก้ไขผังเมืองว่าเชื่อมโยงกับความพยายามพัฒนาประเทศให้ไปสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรม การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคต รวมถึงการตั้งข้อสังเกตในรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งการชี้ให้เห็นว่าการตัดคำว่าเกษตรปลอดสารพิษออกไปนั้นมาจากการประชุมของคณะกรรมการผังเมืองครั้งที่ 6/2558  ดังข้อความต่อไปนี้

“เนื่องจากคำว่า ปลอดสารพิษ จะต้องทำเฉพาะเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดสารพิษและสารพิษซึ่งอยู่ในสภาพความเป็นจริง เกษตรกรรมในพ้นที่ยังคงต้องมีการใช้สารเคมี ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง การกำหนดให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมปลอดสารพิษหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมปลอดสารพิษจะสร้างผลกระทบให้กับเกษตรกรในพื้นที่หรือผู้เกี่ยวข้องได้” 

สำนักงานผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ประกาศตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2558 หากท่านใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับประกาศการใช้ผังเมืองรวมฉบับปรับปรุงนั้น  สามารถยื่นคำร้องต่อสำนักงานผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ภายใน 90 วัน ตั้งแต่วันที่10 กันยายน – 8 ธันวาคม 2558 นี้  เพราะผังเมืองเป็นเรื่องของการวางผังอนาคตของพวกเราทุกคน  ไม่ใช่ของใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง


 

[ +zoom ]
คุณโกศล จำนงผล นักวิเคราะห์ผังเมือง สนง.ผังเมืองจ.สุรินทร์

[ +zoom ]
คุณภารนี สวัสดิรักษ์ นักผังเมืองอิสระ

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ข่าวกิจกรรม
- รับคณะศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
- สุภาพ เกื้อทาน ปราชญ์ชาวบ้านแห่ง ต.ตะเคียน
- รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต
- เสริมพลัง สร้างทักษะชีวิต
- ลดต้นทุนด้วยการทำนาหยอด
- โช โอกะ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว
- เสริมพลัง
- ต้อนรับคณะดูงานจากแคนาดา
- ค่ายวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพทางเพศ
- ข้อคิดเสริมพลังจาก รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org
Engine by MAKEWEBEASY