Thai | English
  ข่าวกิจกรรม
ยื่นหนังสือขอยกเลิกการแก้ไขผังเมืองจังหวัดสุรินทร์
วันนี้เวลา 09.00 น. สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร์และภาคีเครือข่ายพลังพลเมืองสุรินทร์จัดการตนเอง รวมพลังยื่นหนังสือขอยกเลิกการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ ปี 2558 กับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายชัชชัย  ศรีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และนายโกศล  จำนงผล นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับมอบหนังสือ

ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ออกประกาศให้ประชาชนไปดูรายละเอียดในการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์และให้ยื่นคำร้องภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2558 โดยจะสิ้นสุด ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2558 นั้น สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร์และภาคีเครือข่ายพลังพลเมืองจัดการตนเอง มีความเห็นร่วมกันว่า การแก้ไขดังกล่าวขาดกระบวนการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เป็นการละเมิดสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยเหตุผลดังนี้

1.ข้อกำหนดที่แก้ไขได้ตัดคำว่า “เกษตรปลอดสารพิษ” ออกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม สาระสำคัญของการเสนอแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ ล้วนส่งเสริมการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมแต่ละเลยการสร้างทางเลือกใหม่ในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ทั้งๆที่ “เกษตรอินทรีย์” เป็นพันธกิจหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์และเป็นทิศทางหนึ่งของการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นฐานสำคัญของการส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวตลอดจนวิถีการดำรงชีวิตและการคุ้มครองพื้นที่ความมั่นคงทางด้านอาหารรวมถึงการรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.การให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการอื่นๆ โดยยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับอาคารขนาดใหญ่และอาคารสูงและที่ว่างในแปลงที่ดินที่ขออนุญาตโดยให้ใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารแทน ซึ่งการยกเลิกดังกล่าวจะสร้างผลกระทบต่อสุขภาวะของชุมชนเสมือนไม่มีข้อกำหนดใดใดและไม่ได้คำนึงถึงการสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

3.การให้ใช้ประโยชน์ที่ดินที่เพิ่มกิจการโรงงาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่น เป็นกิจการที่สร้างผลกระทบให้กับประชาชน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน โรงงานประเภทปิโตรเลียม โรงงานประเภทโม่หิน เป็นต้น ซึ่งการแก้ไขครั้งนี้มีจำนวนโรงงานเพิ่มขึ้นจากเดิม 176 ประเภท เป็น 277 ประเภท เพิ่มขึ้น 101 ประเภท

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร์และภาคีเครือข่าย จึงมีข้อเสนอดังต่อไปนี้

1.ให้ยกเลิกผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ปิดประกาศ 90 วัน และให้ใช้ผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ฉบับปัจจุบันไปจนครบกำหนด 5 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 24 กันยายน 2561 เพราะในระหว่างนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการจ้างบริษัทที่ปรึกษาให้ดำเนินการศึกษาเพื่อปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์อยู่แล้ว

2.ให้มีการดำเนินการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ ที่กำลังดำเนินการอยู่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางเพิ่มขึ้น

3.ให้มีการแก้ไขคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ โดยเพิ่มองค์ประกอบของภาคประชาสังคม ที่ประกอบด้วย นักวิชาการ สภาองค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน ตัวแทนเกษตรกรและประชาชนที่เกี่ยวข้องให้มีจำนวน 1 ใน 3 ของคณะที่ปรึกษาทั้งหมด

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ข่าวกิจกรรม
- รับคณะศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
- สุภาพ เกื้อทาน ปราชญ์ชาวบ้านแห่ง ต.ตะเคียน
- รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต
- เสริมพลัง สร้างทักษะชีวิต
- ลดต้นทุนด้วยการทำนาหยอด
- โช โอกะ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว
- เสริมพลัง
- ต้อนรับคณะดูงานจากแคนาดา
- ค่ายวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพทางเพศ
- ข้อคิดเสริมพลังจาก รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org
Engine by MAKEWEBEASY