Thai | English
  งานระดมทุน/บริจาค
เนทปันสุข


เนทปันสุขคืออะไร?

เราเชื่อว่าท่านมีจิตใจดีและปรารถนาดีต่อสังคม แต่ไม่ทราบว่าจะมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมได้อย่างไร? วันนี้เนทขอเป็นตัวกลางในการเชื่อมสุข “สุขจากการให้ สุขที่ได้แบ่งปัน” โดยการขอรับบริจาค “สินค้าคุณภาพดี ที่ไม่ใช้แล้ว” ทุกประเภท
ซึ่งอาจจะเป็นสินค้าใช้แล้วแต่อยู่ในสภาพดีหรือเป็นสินค้าใหม่ก็ได้ เพื่อนำมาจำหน่ายเป็นทุนสนับสนุนการทำงานพัฒนาสังคมและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ผ่านโครงการเนทปันสุข ดำเนินงานโดยมูลนิธิพัฒนาอีสาน ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 657 และได้รับรางวัล ASEAN AWARD หรือ ผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน จากเวทีประชุมคณะรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดวามยากจนในปี 2556 ณ ประเทศอินโดนีเซีย  
มาร่วมทำงานพัฒนาไปกับเรานะคะ

วัตถุประสงค์
ระดมทุนและทรัพยากรสนับสนุนการทำงานพัฒนาสังคมและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้านต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของ
มูลนิธิฯ

รายได้จากการขายสินค้าปันสุขเอาไปทำอะไร?
รายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าเนทปันสุข จะนำไปจัดสรรเพื่อทำงานพัฒนาสังคม คือ ภัยพิบัติ  พัฒนาชุมชนชายแดน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม  สุขภาพและเอดส์ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้านอื่นๆ

ปันสุขแล้วได้อะไร?
สุขจากการให้ สุขที่ได้แบ่งปัน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานพัฒนาสังคมไปกับเรา
มีกองทุนทำงานพัฒนาสังคมหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ส่วนรวม
ร่วมสร้างสำนึกการบริจาคเพื่อสาธารณะและร่วมสร้างสังคมแห่งการปันสุข
ใบเสร็จรับเงิน  สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้

ขอเชิญร่วมปันสุข ได้ตามช่องทางต่อไปนี้ 
บริจาคโดยตรงที่มูลนิธิพัฒนาอีสาน 
โทรศัพท์แจ้งคณะทำงาน (กรณีสินค้าอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์)
ส่งทางไปรษณีย์หรือบริการขนส่งรูปแบบอื่นถึงมูลนิธิพัฒนาอีสาน  วงเล็บมุมกล่อง “สินค้าปันสุข”
100/1 กม.14 ถ.สุรินทร์-สังขะ ต.ตาอ็อง  อ.เมือง จ.สุรินทร์  32000  
โทรศัพท์ 044-558752
โทรสาร 044-558753  
Email : netsurin@hotmail.com  

หรือที่คณะทำงาน : คุณชวกร  ศรีโสภา  091-2508799 คุณพจนา  นามโคตร 081-7251055
 
 
 

[ +zoom ]

[ +zoom ]
งานระดมทุน/บริจาค
- การบริจาค
- เนทปันสุข
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org
Engine by MAKEWEBEASY