Thai | English
23 เมษายน 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
             
  ข่าวกิจกรรม
​ผ้าป่าเพื่อการพัฒนาบ้านหนองขาม
บ้านหนองขาม ก่อตั้งด้วยการนำพาของท่านไกรสร  พรหมวิหาร  นักปฏิวัติและอดีตประธานประเทศ สปป.ลาว เริ่มจาก 23 ครอบครัว 95 คน อยู่ห่างจากปราสาทวัดพู ซึ่งเป็นมรดกโลกระยะทาง 6 กิโลเมตร ปัจจุบันมี 81 หลังคาเรือน มีพลเมือง 488 คน มีอาชีพทำนาเป็นหลักและรับจ้างทั่วไป เป็นหมู่บ้านที่มีโครงการพัฒนาจากภายนอกน้อย 

ด้านการศึกษา มีโรงเรียน 1 แห่ง ระดับประถมต้น (ชั้น ป. 1-ป.3) นักเรียนรวม 35 คน ครู 1 คน อาคารเรียนเป็นอาคารไม้ติดพื้นดินปิดโล่ง มีสภาพทรุดโทรมมาก มีการเคลื่อนย้ายแรงงานในหมู่บ้านมาก จากข้อมูลต้นปี 2558 มีการเคลื่อนย้ายแรงงานมาทำงานที่ประเทศไทย 122 คน นอกจากนั้นยังขาดแคลนแหล่งน้ำ ต้องเจาะน้ำบาดาลเพื่อใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรขนาดเล็ก อยู่ห่างจากพื้นที่ป่าซึ่งเป็นแหล่งเก็บของป่าหาฟืน 3-4 กิโลเมตร 

การดำเนินกิจกรรมพัฒนาที่ผ่านมา มูลนิธิพิทักษ์สตรีร่วมกับมูลนิธิพัฒนาอีสาน และสหพันธ์กรรมบาลแขวงจำปาสัก ได้ช่วยเหลือส่งกลับแรงงานที่ผิดกฎหมายด่านช่องเม็ก วังเต่ามาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและติดตามเยี่ยมหลังส่งกลับ พบว่า ชาวบ้านยังขาดความตระหนักและไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต้านการค้ามนุษย์ การเอาเปรียบแรงงาน จึงมีความเห็นร่วมกันว่าควรมีการพัฒนาหมู่บ้านหนองขามให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ และการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ปลอดภัย 

จึงได้มีการจัดกิจกรรมการสำรวจการเคลื่อนย้ายแรงงานในชุมชน  การอบรมการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ปลอดภัย การอบรมแกนนำชุมชนในประเทศไทยเพื่อพัฒนาอาชีพ  สร้างรายได้เพื่อการพึ่งตนเองและได้ริเริ่มการก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์ในเดือนมิถุนายน 58 รวมทั้งการจัดทำแผนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพ  การแนะนำให้คำปรึกษาการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ปลอดภัย การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยใช้สถานที่ภายในโรงเรียนบ้านหนองขามเป็นจุดประสานงาน และเป็นพื้นที่ทดลองสาธิตการทำกิจกรรมเสริมอาชีพในชุมชน รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นสถานที่ที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน

ดังนั้น มูลนิธิพัฒนาอีสาน ร่วมกับเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุรินทร์ สมาคม อสม.จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มกันเกราสีรุ้ง และมูลนิธิพิทักษ์สตรี จึงร่วมกันจัดทำผ้าป่าเพื่อสังคม นำเงินไปพัฒนาศูนย์เรียนรู้และพื้นที่ต้นแบบในการป้องกันการค้ามนุษย์และพัฒนาอาชีพบ้านหนองขาม แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีการอพยพแรงงานเข้ามาประเทศไทยมากที่สุด และบางรายถูกหลอกจากขบวนการค้ามนุษย์  โดยมียอดเงินที่นำไปมอบให้กับคณะกรรมการบริหารงบประมาณบ้านหนองขามในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 120,460 บาท หรือ 27,652,797.60 กีบ

มูลนิธิพัฒนาอีสานขอเป็นตัวแทนในนามเครือข่ายทุกกลุ่มองค์กรและญาติมิตรที่ไม่ประสงค์ออกนาม ขอขอบพระคุณทุกท่านในความสละทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ กำลังศรัทธา ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้


 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ข่าวกิจกรรม
- มูลนิธิพัฒนาอีสาน จัดงานเทศกาลถนนสายวัฒนธรรมผ้าไหมอาเซียน : ASEAN SILK FESTIVAL 2019 ครั้งที่1
- งานครบรอบ 9 ปี ตลาดนัดสีเขียว ณ ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
- มูลนิธิพัฒนาอีสาน ร่วมประชุมรับฟังแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี 2562 จ.บึงกาฬ
- ทำเกษตรแล้วปรับตัวอย่างไร ในยุค THAILAND 4.0
- รับคณะศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
- สุภาพ เกื้อทาน ปราชญ์ชาวบ้านแห่ง ต.ตะเคียน
- รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต
- เสริมพลัง สร้างทักษะชีวิต
- ลดต้นทุนด้วยการทำนาหยอด
- โช โอกะ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org
Engine by MAKEWEBEASY