Thai | English
22 มกราคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
 งานเนท


   หลังจากที่มูลนิธิพัฒนาอีสาน  เริ่มดำเนินงานพัฒนาแบบผสมผสานในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาจังหวัดสุรินทร์
ในโครงการ “พัฒนาหมู่บ้านชายแดนจังหวัดสุรินทร์” ในปี 2524 ในพื้นที่ 52 หมู่บ้าน 3 อำเภอ (กาบเชิง บัวเชดและสังขะ)
และจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2529  นั้น สามารถสรุปความสำคัญของแต่ละช่วงได้ดังนี้

• ทศวรรษที่ 1 : คำตอบอยู่ที่หมู่บ้าน
งานพัฒนาสังคมไม่ได้มีคำตอบที่สำเร็จรูป บทเรียน ประสบการณ์ของเนทในช่วงทศวรรษที่ 1 (2524-2534) จึงเป็น
ช่วงแห่งการแสวงหา “คำตอบอยู่ที่หมู่บ้าน”  สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน คนทำงานลงไปฝังตัวในพื้นที่ ใช้หมู่บ้าน
เป็นมหาวิทยาลัยชีวิต คิดค้นรูปธรรมทางเลือกที่หลากหลาย เช่น ธนาคารข้าว ธนาคารปุ๋ย ธนาคารควาย โรงสีรวม
เกษตรผสมผสาน  ปศุสัตว์  หัตถกรรม  กองทุนหมุนเวียนและกลุ่มออมทรัพย์  

 
• ทศวรรษที่ 2 : สร้างเครือข่าย ขยายงาน สร้างฐานการพึ่งตนเอง
นอกจากการทำงานส่งเสริมในพื้นที่แล้ว เนทต้องมองในเรื่องการทำงานกับเครือข่ายรวมถึงการพึ่งตนเองในภาวะที่
เงินทุนลดน้อยลง ดังนั้นในช่วงทศวรรษที่ 2 (2535-2544) จึงเป็นช่วงของการ “สร้างเครือข่าย ขยายงาน
สร้างฐานการพึ่งตนเอง”
ยกระดับบทเรียน ประสบการณ์ จากการทำงาน พัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรม ขยายงาน
วิชาการสู่อินโดจีน เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกัมพูชา รวมทั้งสร้างฐานการพึ่งตนเองในมูลนิธิ

 
• ทศวรรษที่ 3 : ลงลึกเชิงประเด็นและผลักดันสู่นโยบาย 
ทศวรรษที่ 3 (2545-2554)  เนทมีแนวทางการทำงานลงลึกมากขึ้น เน้นเรื่องการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองของครอบครัวและชุมชน เช่น การจัดการป่าหัวไร่ปลายนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานทางเลือก สุขภาพและเอดส์  พร้อมกับการร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อผลักดันสู่นโยบายระดับท้องถิ่นและประเทศ เช่น
ปี 2547 จังหวัดสุรินทร์ได้บรรจุประเด็นพลังงานทางเลือกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของ จังหวัด ต่อมาได้ร่วมกับกระทรวงพลังงานขับเคลื่อนโครงการวางแผนพลังงานชุมชน 80 ตำบลวิถีพอเพียง โดยเนทรับผิดชอบดำเนินงานใน 6 จังหวัด
ภาคอีสาน และร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดทำหลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครพลังงานชุมชน  รวมทั้งติดตามและประเมินผลอาสาสมัครพลังงาน ชุมชนจำนวน 641 ตำบลทั่วประเทศอีกด้วย

 
• ทศวรรษที่ 4 : ร่วมสร้างสังคมที่เป็นธรรม 
ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 (2555-ปัจจุบัน) เนทยังคงมุ่งมั่นทำงานเคียงคู่ผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้อยู่ร่วมกันในสังคม อย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียม  ขับเคลื่อนประเด็นงานสาธารณะร่วมกับเครือข่ายที่ได้รับผล
กระทบจากนโยบายการพัฒนาทั้งระดับท้องถิ่น ระดับภาคและ ระดับประเทศให้สามารถเข้าถึงสิทธิและข้อมูล  ตลอดจนเชื่อมประสานการทำงานร่วมกับภาคีประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกัมพูชา ในประเด็นงานที่
สอดคล้องกัน รวมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์การระดมทุนที่หลากหลาย เพื่อนำรายได้มาสนับสนุนการทำงานพัฒนาของ
มูลนิธิอย่างต่อเนื่อง
 

 

 

 
 
 

Copyright by netsurin.org
Engine by MAKEWEBEASY